Home » Hungary » Research

Research

Legal FrameworkPolicyResearch
InstitutionsNew Forms of TraffickingCommunity Based Assistance

Egyezm?ny a Gyermek Jogair?l. 1991. ?vi LXIV. T?rv?ny a Gyermek jogair?l sz?l?, New Yorkban, 1989. november 20-n kelt Egyezm?ny kihirdet?s?r?l. 20 p.

A gyermekek elad?s?r?l, a gyermekprostit?ci?r?l ?s a gyermekpornogr?fi?r?l sz?l?, a Gyermek jogair?l sz?l? ENSZ egyezm?nyhez f?z?tt Fakultat?v Jegyz?k?nyv. 20 p.

A gyermekek fegyveres konfliktusokban val? r?szv?tel?r?l sz?l?,  Gyermek jogair?l sz?l? ENSZ egyezm?nyhez f?z?tt Fakultat?v Jegyz?k?nyv.

Budapest Declaration on Public Health and Trafficking in Human Beings in Central, Eastern and Southeast Europe. Regional Conference on Public Health and Trafficking in Human Beings. WHO/EURO-IOM. Budapest. 19-21 March 2003.

Provision of data submitted by the Republic of Hungary to under General Assembly Resolution No. 57/190 for the purpose of the preparation by the UN of the report on violence against children. Budapest. July 2004.

The mental health aspects of trafficking in human beings. Training manual. Barath, A., Jaffe, P.D., Szil?rd, I., Weekers, J. (eds.). International Organisation for Migration. U.S. Depart-ment of State, Bureau for Population, Refugees and Migration (PRM). Budapest. 2004. 58 p.

„Ne d?lj be!” Emberkereskedelem ?s szexu?lis er?szak megel?z?s?t c?lz? k?z?piskolai oktat?si tank?nyv. M?sodik, ?tdolgozott kiad?s. Forrai, J. Semmelweis Egyetem K?zeg?szs?gtani Int?zet, Szexeduk?ci?s Alap?tv?ny. Nemzetk?zi Migr?ci?s Szervezet Region?lis Irod?ja, Budapest. Budapest. 2004. 68 p..

Az embercsemp?szeti tev?kenys?g megjelen?si form?inak ?s m?dszereinek v?ltoz?sai a Magyar K?zt?rsas?g ?llamhat?r?n 1991-2003 k?z?tt. Doktori ?rtekez?s. Ga?l Gyula. Budapest. 2005.

The comparability of international migration statistics. Problems and prospects. Lemaitre, Georges. OECD. Statistics Brief. July 2005. No.9. OECD. 1-8 p.

Identification and Protection of Victims of Trafficking. Summaries of the Country Research Reports. (Country report on Hungary 16-17 p.) Training of border guards, border police and customs officials in identifying of and providing assistance to the victims of trafficking.  International Organisation on Migration. July 2005.

Magyar Migr?ci?s Koordin?ci?s F?rum (MMKF) Deklar?ci?ja. (A migr?ci? eur?pai k?rd?seir?l val? p?rbesz?d ?s a hazai jogi szab?lyoz?s jav?t?sa ?rdek?ben). NATEA – MRTT. Budapest. 2005. december. 5 p.

Gyermeki jogok, gyermekv?delem. Fil?, E., Katon?n? Pehr E.  HVG-ORAC Lap-?s K?nyvkiad?. Budapest. 2006.

“Migrant children in a ‘mono-cultural’ country. Pulay, G.” Review: Nem k?v?nt gyerekek? K?lf?ldi gyerekek magyar iskol?kban. Feischmidt, M., Ny?ri, P. Focus on Central and Eastern Europe. Multicultural Centre, Prague. October 2006. 8 p.  

Magyarorsz?g er?fesz?t?sei az emberkereskedelem elleni k?zdelemben. Somssich Gabriella. P?csi Hat?r?r periodicum. 2007/VIII. P?cs. 29-37 p.

EU partnership to reduce HIV and public health vulnerabilities associated with population mobility. Country Report Hungary to IOM. Ujhelyi, E., Szomor, K. Budapest. September 2007. 58 p.

Council Decision of 14 May 2008 establishing a European Migration Network. (2008/381/EC). Official Journal of the European Union. L31/7.

A gyermekjogok tartalma, ?rv?nyes?l?se ?s v?delme. Doktori (PhD) ?rtekez?s. R?zs?s Eszter. P?csi Tudom?nyegyetem Doktori Iskola. P?cs. 2008. 233 p.

Nemzetk?zi migr?ci? – nemzetk?zi kock?zatok. P?czik Szilveszter, Feh?r Lenke, et al. Tanulm?ny. Orsz?gos Kriminol?giai Int?zet. Magyar Tudom?ny: 2008/09. Budapest. 1095.p.

Human Trafficking Indicators. United Nations Office on Drugs and Crime. Global Initiative to Fight Human Trafficking. 2.1.2008.

National Strategy against Trafficking in Human Beings 2008-2012, Hungary. Government Decree No. 1018/2008 (III.26)

T?j?koztat? az emberkereskedelem jellemz?ir?l. 13 p.

Children and Youth Victims of Trafficking in Human Beings: Police, Judicial, Educational, Social and Medical Services. International Organisation for Migration Hungary. 2008.

A gyermekv?delem szerepe ?s lehet?s?gei az iskolai er?szak megel?z?s?ben ?s kezel?s?ben. (3. Gyermekv?delmi alapell?t?s. 4. Gy?mhat?s?gi int?zked?sek. 5. Gyermekv?delmi szakell?t?s.) Katon?n? Pehr Erika. Budapest. 2008. ?prilis. 13 p.

A bev?ndorl?s k?rd?se Magyarosz?gon. Doktori (PhD) ?rtekez?s. Wetzel Tam?s. P?zm?ny P?ter Katolikus Egyetem Jog ?s ?llamhatalmi Kar. Doktori Iskola. Budapest. 2009.

Nemzetk?zi jogi v?d?h?l? a fegyveres konfliktusokban ?rintett gyerekek oltalm?ra. Doktori (PhD) ?rtekez?s. Csap? Zsuzsanna. P?csi Tudom?nyegyetem, Jogtudom?nyi Kar. Doktori Iskola. P?cs. 2009. 403 p.

Meeting the legal needs of child trafficking victims. An introduction for children`s attorneys and advocates. Klain, E., Kloer A., et al. American Bar Association (ABA). Washington, D.C. 2009. 36 p.

Memorandum submitted by the Embassy of the Republic of Hungary. Hungarian Comments on the Request of the UK Parliament, as Regards Combating Trafficking in Human Beings.

A n?kereskedelem, a prostituci?, valamint a n?kkel szembeni er?szak elleni k?zdelem Magyarorsz?gon – a szakmak?zi egy?ttm?k?d?s lehet?s?gei. ?sszefoglal?. Szakmai f?rumok I-II. Budapest. 2009. ?prilis – m?jus. MONA – Magyarorsz?gi N?i Alap?tv?ny. Budapest. 2009. 45 p.

Programmes and strategies in Hungary Fostering Assisted Return and Reintegration in Third Countries. Orosz P?ter. European Migration Network (EMN). Project, co-financed by the European Commission. September 2009. 42 p.

A nemzeti megel?z? mechanizmus, mint a k?nz?s ?s m?s kegyetlen, embertelen vagy megal?z? b?n?sm?d megel?z?s?nek eszk?ze. Haraszti M. Katalin. Tanulm?ny. OPCAT. Emberi Jogok Magyar K?zpontja K?zalap?tv?ny. ACTA HUMANA 20.?vf. 2009/3.sz?m. 3-26 p.

A Bizotts?g k?zlem?nye az Eur?pai Parlamentnek ?s a Tan?csnak. A k?s?r? n?lk?li kiskor?aknak sz?l? cselekv?si terv (2010-2014) SEC(2010)534. Eur?pai Bizotts?g. Br?sszel 2010.5.6. COM(210) 213 v?gleges. 17 p.

E-Notes: Project on European NGO Observatory for Trafficking, Exploitation and Slavery. Associazione On the Road, Italy. NGOs from 27 EU MS. October 2009-October 2010. Report on Hungary. Agnes Rahel De Coll.

Jog, jogv?delem, ell?t?s. Szakmak?zi egy?ttm?k?d?s ki?p?t?se Magyarorsz?gon a prostituci? ?s szexu?lis kizs?km?nyol?s c?lj?b?l folytatott emberkereskedelem lek?zd?se ?s az ?ldozatok seg?t?se ?rdek?ben. Egy projekt eredm?nyei. Betlen, A., Balogh, L., S?fr?ny, R. (eds.). MONA – Magyarorsz?gi N?i Alap?tv?ny. Budapest. 2010. 99 p.

Legislation, rights protection and assistance. Development of interdisciplinary cooperation in Hungary to combat prostitution and trafficking for the purpose of sexual exploitation and to support victims. Project Summary. Betlen, A., Balogh, L., S?fr?ny, R. (eds.). MONA Foundation for the Women of Hungary. Budapest. 2010. 61 p.

2011. ?vi CXLIII. t?rv?ny a k?nz?s ?s m?s kegyetlen, embertelen vagy megal?z? b?n?sm?d vagy b?ntet?s elleni egyezm?ny (Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  [OPCAT] ) Fakultat?v jegyz?k?nyv?nek kihirdet?s?r?l. Budapest. 2011.

Standard overview on trafficking of human beings. European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. FRONTEX Risk Analysis Unit. Warsaw. FRONTEX Ref. No. 10508. June 2011. For public release. 23 p.

Trafficking in Persons Report 2011 on Hungary. Prepared by the US Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. 2011.

Being a refugee. How refugees and asylum seekers experience life in Central Europe. (Hungary: 27-34 p.) Participatory assessment 2010 Report. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Regional Representation for Central Europe. Budapest. 2011. 68 p.

Interview with State Secretary Zoltan Balog, in: Eur?pai T?k?r, 2011. Vol. XVI. No. 2.

Szerbia, mint biztons?gos harmadik orsz?g? Feltev?sek ?s v?laszok. A Magyar Helsinki Bizotts?g t?nyfelt?r? l?togat?sa alapj?n k?sz?lt Jelent?s magyar nyelv? ?sszefoglal?ja. 2011. szeptember. 3 p.

Access to protection jeopardized. Information note on the treatment of Dublin returnees in Hungary. Hungarian Helsinki Committee. Budapest. December 2011. 6 p.

Az ?llampolg?ri Jogok Orsz?ggy?l?si Biztos?nak jelent?se az AJB 1472/2011 sz?m? ?gyben (hogy a gyermekmunka k?l?n?sen tilalmazott esetei – k?l?n?s tekintettel a gyermekprostit?ci?ra – tetten ?rhet?k-e Magyarorsz?gon). Prof. Dr. Szab? M?t?. AJB. Budapest. 2011.november 23.

Az ?llampolg?ri Jogok Orsz?ggy?l?si Biztos?nak jelent?se az AJB 2031/2011 sz?m? ?gyben (a gyermekv?delmi szakell?t?sban nevelked? gyermekek ellen elk?vetett szexu?lis b?ntalmaz?s probl?mak?r?nek vizsg?lata). Prof. Dr. Szab? M?t?, Dr. Lux ?gnes, et al. AJB. Budapest. 2011.november 23. 49 p.

The European Union Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings:  2012-2016. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. European Commission. Brussels. 19.6.2012. COM (201) 286 final. 20 p.

Serbia, as a safe third country: revisited. An update of the Hungarian Helsinki Committee 2011 report, based on a field mission to Serbia. 2-4 April 2012. Bakonyi, A., Iv?n, J., et al. Hungarian Helsinki Committee. Budapest. June 2012. 17 p.

Jelent?s a Magyar Helsinki Bizotts?g 2012. j?lius 10-i l?togat?s?r?l a ny?rb?tori ?rz?tt sz?ll?son. Bakonyi A., et al. Magyar Helsinki Bizotts?g. 2012. julius 10. (1-4. p). Az ORFK v?lasza az ?gy kivizsg?l?s?r?l. 2012. augusztus 31. (1-5 p.) Budapest. 2012.

A B?H ?s az ORFK visszautas?tja az ENSZ v?djait. B?H Sajt?besz?lget?s. 2012.m?jus 7. (The Hungarian Office of Immigration and Nationality and the National Police Headquarters refuses the accusations in the UNCHR report. OIN Press Conference.)

Oktat?si k?zik?nyv a k?s?r? n?lk?li kiskor? mened?kk?r?kkel foglalkoz? gy?mok ?s szoci?lis munk?sok sz?m?ra. A projekt c?lja a k?s?r? n?lk?li kiskor? mened?kk?r?k gy?ms?ga ?s a r?luk val? gondoskod?s min?s?g?nek jav?t?sa a k?z?p-eur?pai orsz?gokban. Corcoran, J. , Salcher, B. International Organization for Migration Vienna. 2012. 114 p.

T?th Judit. A k?lf?ldiek integr?ci?ja. C?lok ?s m?rhet?s?g eur?pai szinten. Nemzetk?zi Esettanulm?nyok. Eur?pai Integr?ci?s Alap. 2012.1-41 p.

T?th Judit. Lehet-e normat?v a migr?ci?s politika? De miben? Nemzetk?zi Esettanulm?nyok. Eur?pai Integr?ci?s Alap. Budapest. 2012. 193-217 p.

Overview of Guardianship Systems for Unaccompanied Minor Asylum-Seekers in Central Europe. Synthesis Report 2012. [Hungarian data in the report provided by Gagyi R?bert, Hungarian Interchurch Aid]. International Organisation for Migration Budapest Office. Budapest. 2012. 99 p.

Az Alapvet? jogok biztos?nak jelent?se az AJB-733/2012. sz?m? ?gyben. (hogy a f?ti Gyermekk?zpont, mint a k?s?r? n?lk?li kiskor?ak befogad?s?ra, illetve ell?t?s?ra hivatott gyermekv?delmi int?zm?ny mik?nt tesz eleget a 1991. ?vi LXIV. t?rv?nnyel kihirdetett Gyermekjogi Egyezm?ny el??r?sainak az azonos b?n?sm?dra val? jogosults?g tekintet?ben a feln?tt hozz?tartoz?it?l elszak?tott gyermek, azaz k?s?r? n?lk?li kiskor? fel?.) Prof. Dr. Szab? M?t?, Dr. Haraszti Katalin. Budapest. 2012.?prilis. 15 p.

Jelent?s az AJB 4019/2012. sz?m? ?gyben. A k?lf?ldiek fogvatart?si k?r?lm?nyeinek megismer?se az Ideiglenes ?rz?tt Sz?ll?son, B?k?scsab?n. Prof. Dr. Szab? M?t? et al. Alapvet? Jogok Biztos?nak Hivatala. Budapest. 2012. j?nius.

A gyermekek testi-lelki eg?szs?ge. Gyermekjogi project. Ed: Lux, ?gnes. AJB projektf?zetek. 2012/1. Alapavet? Jogok Biztos?nak Hivatala. Prof.Dr.Szab? M?t?, Dr. Lux ?gnes, et al. Budapest. 2012. 136 p.

Hungary – data on the country. Budapest. 2013. 1 p.